بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

وجه معلوم و وجه مجهول
 (Active Voice and Passive Voice)
دو شکل خاص از فعلها وجود دارد که به آن voice مي گوييم :

Active voice

Passive voice

در اغلب موارد ما از active voice استفاده مي کنيم و بيانگر اين است که فاعل (subject) عملي را بر روي شيء يا مفعول (object) انجام مي دهد، به عنوان مثال :

Cat eat fish.
cat : Subject or Active object.
eat : Verb
fish : Passive object

در اينجا گربه(فاعل) عمل خوردن را بر روي ماهي (شيء) انجام مي دهد.
در Passive voice اين فاعل است که تحت تأثير شيء قرار گرفته و عمل فعل را از شيء مي گيرد. به عنوان مثال:

Fish are eaten by cats.
Fish : Subject or Active object
are : Auxiliary Verb
eaten : main verb (past participle)
by معمولا براي معرفي شيء مفعول از اين کلمه استفاده مي کنيم
cat : Passive object or Active subject

نکته : Active object شيئي است که جمله به خاطر آن ساخته مي شود.
Passive Voice:
ساختار Passive voice بسيارساده مي باشد :

Subject + Auxiliary verb (be) + main verb (past participle)

در ساختار فوق منظور از auxiliary verb همان helping verb مي باشد.
ياد آوري :
هنگامي که فعل be در غالب فعل کمکي به کار مي رود ( ميدانيد که فعل be فعل اصلي نيز مي باشد) دو هدف داريم :
1- make continuous tense
2- make the passive
فارسي :
1- کمک به فعل اصلي براي نشان دادن تداوم و پيوستگي عمل
2- کمک به فعل اصلي براي نشان دادن تأثير پذيري آن ( دريافت عمل از فعل توسط شيء براي شيءفعال)
چند مثال:

چه موقع از Passive voice استفاده کنيم :

هنگامي که مي خواهيم Active object يا همان Subject را مهم جلوه دهيم.

هنگامي که Passive object را نمي شناسيم.

مثال :

نکته :

همانطور که گفتيم معمولا براي معرفي Passive object يا شيء مفعول از لغت by استفاده مي کنيم به جمله زير توجه کنيد:

He was killed with a gun.

چرا در اين جمله از by استفاده نکرديم؟
به اين دليل که در اينجا gun نقش Passive object يا همان Active subject را ايفا نمي کند چرا که اين تفنگ نبوده که او را کشته بلکه تفنگ توسط شخص ديگري به کاربرده شده است. در اصل مي شود :

He was killed by somebody with a gun.

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X